Relaxace

Studijní předpisy

Průběh studia je vymezován právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě – naleznete jej na webových stránkách univerzity v záložce Dokumenty, Základní dokumenty SU - www.slu.cz/slu/cz/studium/studijni. Tento řád stanoví pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných jednotlivými fakultami a Matematickým ústavem v Opavě.V případě potíží se studiem máte možnost požádat o pomoc referentky studijního oddělení. Případně se můžete obrátit na studentské zástupce fakultního senátu.

Studijní předpisy, jimiž se řídí studium na fakultě:
• Vysokoškolský zákon
• Statut SU FPF
• Studijní a zkušební řád SU
• Stipendijní řád SU
• Disciplinární řád SU FPF
• další vnitřní předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty

Všechny výše uvedené dokumenty je možno nalézt na webových stránkách - www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/dokumenty/predpisy.